Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -
Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W relacji
Andrzejewo – Paproć Duża

GOŚ.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)


zawiadamiam strony


o wszczętym, na wniosek Inwestora – Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W relacji Andrzejewo – Paproć Duża”.


Informuję, że przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie wystąpił z wnioskiem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii o oddziaływaniu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko. Po otrzymaniu stosownych opinii wydane zostanie postanowienie Wójta Gminy Andrzejewo, w którym określone zostaną dalsze wytyczne dla Inwestora odnośnie planowanej inwestycji.


Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika – zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pokój nr 11, codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczone na tablicy ogłoszeń sołectwa Andrzejewo oraz na str. internetowa http://bip.andrzejewo.pl/. Termin publikacji obwieszczenia wynosi 14 dni.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-07-10 15:37:10.
Data wprowadzenia: 2015-07-10 15:37:10
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl