Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Andrzejewo o wydanym
postanowieniu w sprawie planowanego
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2606W relacji Andrzejewo – Paproć
Duża”

Andrzejewo, dnia 10 lipca 2015 r.

GOŚ.6220.6.2015

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), dalej „Kpa” oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.

zawiadamiam strony


o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 19 sierpnia 2015 r., w którym dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W relacji Andrzejewo – Paproć Duża” nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika – zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pokój nr 11, codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag
w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

 

Wójt Gminy Andrzeiewo

Michał Rutkowski

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2015-08-21 08:30:42 | Data modyfikacji: 2015-08-21 08:33:17.
Data wprowadzenia: 2015-08-21 08:30:42
Data modyfikacji: 2015-08-21 08:33:17
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl