Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
inwentarskiego – obory dla krów mlecznych o
łącznej obsadzie do 175 DJP oraz budowie
zbiornika na gnojowicę i silosu na kiszonkę na
działce nr 215, obręb Pieńki Wielkie, gmina
Andrzejewo

GOŚ.6220.12.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO


Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
zawiadamiam społeczeństwo
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 marca 2016 r. znak: GOŚ.6220.12.2015
w następujący sposób:
Na stronie 1 decyzji w wersie 11 i 12 treść w brzmieniu:
„polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory dla krów mlecznych o obsadzie do 175 DJP, na działce nr 215 w obrębie Pieńki Wielkie, gmina Andrzejewo.”
zastąpić treścią w brzmieniu:
„polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie do 175 DJP oraz budowie zbiornika na gnojowicę i silosu na kiszonkę na działce nr 215, obręb Pieńki Wielkie, gmina Andrzejewo.”
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy
w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pokój nr 11 w godzinach: 7:30 -15:30.
Na podstawie Art. 85 ust. 3 ww. ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:45:48.
Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:45:48
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl