Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i
2604W Jasienica – Kowalówka – Stara
Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami
inżynierskimi - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm. )
Wójt Gminy Andrzejewo
zawiadamia strony, że:
1. na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica – Kowalówka – Stara Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi”,
2. w przedmiotowej sprawie w toku prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej 36, pokój nr 11 w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz składanie wniosków i zastrzeżeń do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia,
3. tut. Organ wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko., a po otrzymaniu stosownych opinii Organ wyda postanowienie stwierdzające, czy planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania następuje poprzez publiczne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrzejewo, na tablicach sołectw: Jasienica-Parcele, Kowalówka, Stara Ruskołęka i Andrzejewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo. Doręczenie zawiadomienia stronie w formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

 

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-05-22 07:46:28.
Data wprowadzenia: 2017-05-22 07:46:28
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl