Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i
2604W Jasienica – Kowalówka – Stara
Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami
inżynierskimi - postępowanie o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko

Andrzejewo, dnia 9 czerwca 2017 r.

GOŚ.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

Wójt Gminy Andrzejewo


podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Zarządu Powiatu
w Ostrowi Mazowieckiej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo, na odcinku o długości 9,854 km wraz z obiektami inżynierskimi,”
1. Zostało wydane postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. Zakończyło się zbieranie dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
W związku z powyższym tut. organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postepowania mogą zapoznać się: z wydanym postanowieniem stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz pozostałą dokumentacją sprawy zgromadzoną w toku prowadzonego postępowania. Strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów.
Dokumentacja akt sprawy jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie,
ul. Warszawska 36 w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 11, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-06-12 08:17:30.
Data wprowadzenia: 2017-06-12 08:17:30
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl