Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i
2604W Jasienica – Kowalówka – Stara
Ruskołęka – Andrzejewo wraz z obiektami
inżynierskimi - decyzja o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 05.07.2017 r. wydana została decyzja znak GOŚ.6220.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo, na odcinku o długości 9,854 km wraz z obiektami inżynierskimi,”


Decyzja ta została wydana na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36 w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 11.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamia się wszystkie strony postępowania o wydanej decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz o przysługującym prawie odwołania się od decyzji. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Andrzejewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a).

Zgodnie z art. 49 - Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:03:51.
Data wprowadzenia: 2017-07-12 09:03:51
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl