Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo
– granica województwa - obwieszczenie o
wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm. )
Wójt Gminy Andrzejewo
zawiadamia strony, że:
1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa”.
2. W przedmiotowej sprawie w toku prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej 36, pokój nr 11 w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz składanie wniosków i zastrzeżeń do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
3. W toku prowadzonego postępowania, przed wydaniem decyzji, organ wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
4. W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, z tego powodu zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji następuje w formie publicznego obwieszczenia, które następuje przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrzejewo, na tablicy ogłoszeń sołectwa Andrzejewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo. W tych okolicznościach zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-07-24 09:49:59 | Data modyfikacji: 2017-07-24 09:51:25.
Data wprowadzenia: 2017-07-24 09:49:59
Data modyfikacji: 2017-07-24 09:51:25
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl