Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo
– granica województwa - obwieszczenie o wydaniu
postanowienia

 

GOŚ.6220.4.2017

OBWIESZCZENI


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

Wójt Gminy Andrzejewo


podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Zarządu Powiatu
w Ostrowi Mazowieckiej działający przez pełnomocnika Leszka Chmielewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa, gmina Andrzejewo zostało wydane postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zakończyło się zbieranie dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.


W związku z powyższym tut. organ informuje, że przed wydaniem decyzji strony postepowania mogą zapoznać się z:
• wydanym postanowieniem stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
• opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
• opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,
• pozostałą dokumentacją sprawy zgromadzoną w toku prowadzonego postępowania.
Strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz składać uwagi
i wnioski do przedmiotowej sprawy.


Dokumentacja akt sprawy jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie,
ul. Warszawska 36 w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 11, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:08:19 | Data modyfikacji: 2017-08-23 08:09:02.
Data wprowadzenia: 2017-08-23 08:08:19
Data modyfikacji: 2017-08-23 08:09:02
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl