Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo
– granica województwa - obwieszczenie o wydaniu
decyzji

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 353) Wójt Gminy Andrzejewo podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14.09.2017 r. wydana została decyzja znak GOŚ.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo – granica województwa, gmina Andrzejewo
Decyzja ta została wydana na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej reprezentowany przez pełnomocnika Leszka Chmielewskiego.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie,
ul. Warszawska 36 w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 11.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 353), zawiadamia się wszystkie strony postępowania o wydanej decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz o przysługującym prawie odwołania się od decyzji. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Andrzejewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1
i 2 k.p.a).
Zgodnie z art. 49 - Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej


Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na okres 14 dni przez zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo
2. w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie
3. w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo
4. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Andrzejewo

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-09-14 11:23:50 | Data modyfikacji: 2017-09-14 11:24:43.
Data wprowadzenia: 2017-09-14 11:23:50
Data modyfikacji: 2017-09-14 11:24:43
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl