Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Odbudowa drogi nr 2601W w miejscowości
Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do
km14+554 o długości 1,631 km - postanowienie

 


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze. zm. )
Wójt Gminy Andrzejewo


zawiadamia strony, że

w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa drogi nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km14+554 o długości 1,631 km”.:
1. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko,
2. zebrany został kompletny materiał dowodowy, pozwalający na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pokój nr 11 w godzinach: 7:30 – 15:30 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia do realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.
Z uwagi, że w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie stron przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego).

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:58:33 | Data modyfikacji: 2017-12-13 11:59:44.
Data wprowadzenia: 2017-12-13 11:58:33
Data modyfikacji: 2017-12-13 11:59:44
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl