Komunikaty
2018-03-28 12:15:27
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALENJ RETENCJI TERENOWEJ W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie go  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
2018-01-11 09:14:45
PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO NA ROK 2018Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych do projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”
2017-01-13 14:59:31
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Andrzejewo
2016-11-04 11:24:10
  ...więcej

Konsultacje projektu strategii rozwoju społeczno -gospodarczego Gminy Andrzejewo
2016-10-05 14:48:56
OBWIESZCZENIEWójta Gminy Andrzejewo z dnia 27 września 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) podaje się do publicznej wiadomościnastępujące informacje:Ogłasz  ...więcej

Podsumowanie konsultacji do Programu Rewitalizacji Gminy Andrzejewo
2016-10-05 14:40:18
  ...więcej

Zaproszenie do konsultacji w sprawie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”
2016-10-05 14:32:04
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo
2016-05-14 09:41:38
  ...więcej

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo
2016-03-22 12:18:46
  ...więcej

Projekt do konsultacji społecznych Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2016
2016-01-20 12:35:25
   ...więcej

2015-10-01 11:28:45
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego  ...więcej

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo
2015-08-26 14:45:39
  ...więcej

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu osób fizycznych dla Gminy Andrzejewo
2015-07-21 09:49:34
  ...więcej

Obwieszczenie starosty ostrowskiego
2014-09-23 08:41:31
  ...więcej

Dofinansowanie usunięcia azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2013 roku
2013-12-20 10:36:05
Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2013 roku dofinansowano przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 43.178,94   ...więcej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
2013-09-16 13:00:10
  ...więcej

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2012-02-07 10:01:18
Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz.1002 ze zmianami) WÓJT GMINY ANDRZEJEWO ZAPRASZA wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społe  ...więcej

Informacja o udzieleniu dotacji
2011-09-29 13:21:03
Wójt Gminy Andrzejewo informuje iż  z budżetu gminy została udzielona dotacja w kwocie 900 zł dla Gminnej Spółki Wodnej Andrzejewo na konserwację urządzeń melioracyjno -  drenarskich  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E O GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA
2011-09-09 11:50:54
  ...więcej

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych
2011-06-28 13:21:29
Urząd Gminy Andrzejewo informuje, ze dnia 30 czerwca 2011 upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, po wiecej informacji i dokumenty zapraszamy do pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl