Komunikaty

Komunikaty

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO DO KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz.1002 ze zmianami)
WÓJT GMINY ANDRZEJEWO
ZAPRASZA
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Andrzejewo w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo
Opinie oraz uwagi o programie można składać w terminie 21 dnia licząc od dnia podania do publicznej wiadomości w następujący sposób:
1. na piśmie w Urzędzie Gminy Andrzejewo, pokój nr 11, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@andrzejewo.pl oraz faksem na nr 86 2717003.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy projekt programu został wysłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej i Kołu Łowieckiemu „ODYNIEC” w Andrzejewie. Podmioty te zobowiązane są do wydania opinii w terminie 21 dni licząc od dnia dostarczenia dokumentów. Nie wydanie opinii w tym terminie, uznane zostaje za akceptację programu.
Treść projektu programu w wersji papierowej dostępny jest w pok. nr 11 tut. Urzędu, natomiast wersji elektronicznej znajduje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo w zakładce „Komunikaty”.

 
Treść programu

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:01:18 | Data modyfikacji: 2012-02-07 10:03:20.

Zobacz:
 Kontrola zarządcza . 
Data wprowadzenia: 2012-02-07 10:01:18
Data modyfikacji: 2012-02-07 10:03:20
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl