> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrzejewie

Godziny pracy Ośrodka:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30

tel/fax: (86) 271-71-20

e-mail: gops_andrzejewo@vp.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie jest jednostką budżetową gminy Andrzejewo,
powołany Uchwałą Nr 41/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Andrzejewie z dnia 30 kwietnia 1990 roku.

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
Obszarem działalności Ośrodka jest teren gminy Andrzejewo.

W Ośrodku działa:
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Sekcja świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Zadania ośrodka:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
2. Praca socjalna.
3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
7. Realizowanie projektów.

 

Opublikowane przez: Marek Matys | Autor: Kierownik GOPS w Andrzejewie mgr Robert Kaniecki | Data wprowadzenia: 2011-04-08 18:01:55 | Data modyfikacji: 2011-04-09 10:25:04.

Zobacz:
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Andrzejewo w latach 2011 - 2015  .  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie .  Uchwały dotyczące GOPS w Andrzejewie .  Zarządzenia Kierownika GOPS w Andrzejewie .  Świadczenia Rodzinne .  Fundusz Alimentacyjny .  Projekt - EFS .  OZPS .  Ogłoszenia . 
Data wprowadzenia: 2011-04-08 18:01:55
Data modyfikacji: 2011-04-09 10:25:04
Autor: Kierownik GOPS w Andrzejewie mgr Robert Kaniecki
Opublikowane przez: Marek Matys
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Michał Rutkowski
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl