Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
obory o obsadzie do 75 DJP z wewnętrznym
zbiornikiem na gnojowicę

Andrzejewo, dnia 18.05.2020 r.
GOŚ.6220.4.2020


OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
Wójt Gminy Andrzejewo
zawiadamia strony, że:
1. Na wniosek Państwa Bogdana i Agnieszki Zaremba, zam. Zaręby- Choromany 2, 18-220 Czyżew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory o obsadzie do 75 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę na terenie obejmującym działkę nr 91/1, położonym w obrębie 0029 Zaręby- Choromany, jednostka ewidencyjna 141602_2 Andrzejewo.
2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). W związku z powyższym stanowi ono przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. W przedmiotowej sprawie w toku prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej 36, pokój nr 10 w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz składanie wniosków i zastrzeżeń do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
4. W toku prowadzonego postępowania, przed wydaniem decyzji, organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a także do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW w Sokołowie Podlaskim z wnioskiem o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
5. W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, z tego powodu zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji następuje w formie publicznego obwieszczenia, które następuje przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrzejewo, na tablicach ogłoszeń sołectwa Zaręby- Choromany oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo. W tych okolicznościach zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-05-18 10:43:15.
Data wprowadzenia: 2020-05-18 10:43:15
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl