Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie
i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych
(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy
elektrycznej do 2000kW

GOŚ.6220.6.2020


OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
Wójt Gminy Andrzejewo
zawiadamia strony, że:
1. Na wniosek firmy Polo Energii Foto Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warszawskiej 44, 07-305 Andrzejewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach
o konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, położonej na działce nr ewid. 32/2, obręb Zaręby- Bolędy, gmina Andrzejewo, pow. ostrowski.
2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54 pkt b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). W związku z powyższym stanowi ono przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. W przedmiotowej sprawie w toku prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, które dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej 36, pokój nr 10 w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz składanie wniosków i zastrzeżeń do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
4. W toku prowadzonego postępowania, przed wydaniem decyzji, organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a także do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW w Sokołowie Podlaskim
z wnioskiem o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
5. W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, z tego powodu zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji następuje w formie publicznego obwieszczenia, które następuje przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrzejewo, na tablicach ogłoszeń sołectwa Zaręby- Bolędy (gm. Andrzejewo) i sołectwa Dmochy Sadły (gm. Czyżew) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo. W tych okolicznościach zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:47:53.
Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:47:53
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl