Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

GOŚ.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Andrzejewo

podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 14.07.2020 r. wydana została decyzja znak GOŚ.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

budowa budynku obory o obsadzie do 75 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę na terenie obejmującym działkę nr 91/1, położonym w obrębie 0029 Zaręby- Choromany, jednostka ewidencyjna 141602_2 Andrzejewo

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36 w dniach pracy urzędu w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 10.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 14 lipca 2020 r. na okres 14 dni przez zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo - str. internetowa http://bip.andrzejewo.pl/ />2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Andrzejewie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:21:43.
Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:21:43
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl