Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Andrzejewo, dnia 15.09.2020 r.
GOŚ.6220.5.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 2283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Andrzejewo

podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 15.09.2020 r. wydana została decyzja znak GOŚ.6220.5.2020
o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.:

rozbudowie obory dla bydła mlecznego o obsadzie do 17,75 DJP, budowie płyty gnojowej ze zbiornikiem- łączna obsada w całym gospodarstwie 59,75 DJP na terenie obejmującym działkę nr 156, położonym w obrębie 0017 Pęchratka Mała, jednostka ewidencyjna 141602_2 Andrzejewo,

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36 w dniach pracy urzędu w godzinach 7:30 -15:30, I piętro, pokój 10.

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-09-16 13:00:05.
Data wprowadzenia: 2020-09-16 13:00:05
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl