Komunikaty

Komunikaty

Konsultacje projektu strategii rozwoju społeczno
-gospodarczego Gminy Andrzejewo


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 27 września 2016 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
podaje się do publicznej wiadomości
następujące informacje:
Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Andrzejewo”
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.
Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii i uwag w sprawie konsultowanego projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Andrzejewo”.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy Andrzejewo, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, firmy i instytucje działające na terenie gminy Andrzejewo.
W związku z powyższym, osoby i podmioty zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.:
1. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
2. na stronie internetowej www.andrzejewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.andrzejewo.pl .
Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji można składać, tj. 6 października 2016 r. do 27 października 2016 r.:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
- ustnie do protokołu w ww. siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, pok. nr 12
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@andrzejewo.pl /> Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Andrzejewo.

Zarządzenie

formularz uwag

strategia-projekt

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:48:56 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:52:10.

Zobacz:
 Kontrola zarządcza . 
Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:48:56
Data modyfikacji: 2016-10-05 14:52:10
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl