Komunikaty

Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ANDRZEJEWO NA ROK 2018
Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze. zm.)
WÓJT GMINY ANDRZEJEWO
ZAPRASZA
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Andrzejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2018.
Opinie oraz uwagi o programie można składać w terminie 21 dnia licząc od dnia podania do publicznej wiadomości w następujący sposób:
1. na piśmie w Urzędzie Gminy Andrzejewo, pokój nr 12, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@andrzejewo.pl oraz faksem na nr 86 2717003.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy projekt programu został wysłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej oraz obwodów łowieckich: Koło Łowieckie „ODYNIEC” w Andrzejewie, Koło Łowieckie „ROGACZ” w Warszawie, Koło Łowieckie „GON” w Warszawie. Podmioty te zobowiązane są do wydania opinii w terminie 21 dni licząc od dnia dostarczenia dokumentów. Nie wydanie opinii w tym terminie, uznane zostaje za akceptację programu.
Treść projektu programu w wersji papierowej dostępny jest w pok. nr 12 tut. Urzędu, natomiast wersji elektronicznej znajduje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrzejewo w zakładce „Komunikaty”.

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:14:45.

Zobacz:
 Kontrola zarządcza . 
Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:14:45
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl