> 2010 r.

2010 r.

Oferta na zakup drzew rosnących na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Andrzejewo
 

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Andrzejewo zaprasza do składania ofert na zakup „drzew na pniu” rosnących w miejscowościach: Stara Ruskołęka i Jasienica Parcele stanowiących własność Gminy Andrzejewo


  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 15 drzew na pniu rosnących na nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 83 położonej w obrębie wsi Jasienica Parcele oraz nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 281/1 położonej w obrębie wsi Stara Ruskołęka. Obwody drzew podane są w załączniku nr 3 do ogłoszenia.

  1. Oferent jest zobowiązany do zakupu ściętych drzew oraz uporządkowania terenu we własnym zakresie i na własny koszt.

  2. Szczegółowy pomiar masy drewna zostanie wykonany komisyjnie po ścięciu drzew.

  3. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej (BIP www.andrzejewo.pl w zakładce „Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług”), lub w Urzędzie Gminy Andrzejewo, ul. Warszawska 36, pokój Nr 11.

  4. Sprzedający odstępuje od konieczności wniesienia wadium.

  5. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem :”zakup drzew na pniu” należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Andrzejewo, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo w sekretariacie do dnia 9 lipca 2010 r. do godz. 15:00 lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

  6. Wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonanie wycinki drzew uporządkowanie terenu ustala się do dnia 31 sierpnia 2010r.

  7. Nabywca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wójt Gminy

mgr Antoni Cymbalak 

Załączniki do pobrania:


Formularz oferty

Wzór umowy

Wykaz drzew

 

Opublikowane przez: Marek Matys | Data wprowadzenia: 2010-07-02 13:30:19 | Data modyfikacji: 2010-07-02 13:42:48.
Data wprowadzenia: 2010-07-02 13:30:19
Data modyfikacji: 2010-07-02 13:42:48
Opublikowane przez: Marek Matys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl