> 2012 r.

2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2012
Andrzejewo, 02.07.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2012

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 138/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Andrzejewie” zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę 1 m bieżącego połączenia istniejących studzienek kanalizacyjnych z instalacją kanalizacyjną budynku. Podana cena powinna zawierać koszt materiału i robocizny. Przyłącze kanalizacyjne powinno być wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i sztuka budowlaną. Materiały używane do budowy przyłączy powinny posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim.

1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083
2. Miejsce i termin składania ofert:
06.07.2012 r.
Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
3. Termin wykonania zamówienia: 15.08.2012 rok
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
b) oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim
c) oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
d) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
e) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emeilem.
6. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Skłodowski – sekretarz gminy tel. 86 271 70 03 wew. 32

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Świerżyńska | Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:33:50 | Data modyfikacji: 2012-07-02 13:35:10.
Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:33:50
Data modyfikacji: 2012-07-02 13:35:10
Opublikowane przez: Aneta Świerżyńska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl