> 2013 r.

2013 r.

Zapytanie ofertowe nr OŚ.271.1.6.2013
Andrzejewo, 18.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OŚ.271.1.6.2013

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 138/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Andrzejewie” zwracam się z zapytaniem o cenę budowy parkingu z drogą dojazdową przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce.

1.Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083
2.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego parkingu o nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej ( w załączeniu przedmiar robót).
Zaprojektowano parking z 9 miejscami postojowymi i drogą manewrową z wjazdem i wyjazdem. Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej grubości 5 cm na istniejącej podbudowie z gruntu naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wzmocnioną warstwą grubości 10 cm kruszywa naturalnego doziarnionej kruszywem łamanym w stosunku 1:1. Krawężnik wtopiony betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem betonu B-15.
Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w stosunku 1:1 grubości 20 cm ograniczonej krawężnikiem betonowym 15x30 wtopionym na ławie betonowej z oporem. Krawężnik przy parkingu i drodze dojazdowej obsypany gruntem uzyskanym z ukopu w czasie korytowania pod konstrukcję drogi na szerokości 0,5m. Chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Spadki poprzeczne 1% zgodnie ze spadkiem terenu. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji drogi dojazdowej należy wykonać koryto pod konstrukcję na głębokości 20 cm.
Odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych przepustem  300mm długości 5mb do rowów przydrożnych w miejscu wskazanym na załączonym planie.
3.Miejsce i termin składania ofert:
26.02.2013 r. godz. 10.00
Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
4.Planowany termin wykonania zamówienia: 31.07.2013 rok
5.Opis sposobu przygotowania oferty:
a)oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim
b)oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
c)oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
d)oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
6.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emeilem.
7.Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Skłodowski
tel. 86 271 70 03 wew. 32

oferta

przedmiar

plan sytuacyjny

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-02-19 11:17:22 | Data modyfikacji: 2013-02-19 11:21:16.
Data wprowadzenia: 2013-02-19 11:17:22
Data modyfikacji: 2013-02-19 11:21:16
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl