> 2013 r.

2013 r.

Zapytanie ofertowe OŚ.271.1.17.2013

Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w projekcie pn. „Czas na sukces” nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-001/13-00 z dnia 22.07.2013 r., finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe

Oferta

zestawienie pomocy dydaktycznych

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:35:03 | Data modyfikacji: 2013-09-03 12:36:52.
Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:35:03
Data modyfikacji: 2013-09-03 12:36:52
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl