> 2013 r.

2013 r.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
OŚ.271.1.20.2013Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.20.2013 na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Równym krokiem w przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty. Jako najkorzystniejszą została uznana oferta Pani Agnieszki Lużyńskiej, która spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:48:55.
Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:48:55
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl