> 2013 r.

2013 r.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
OŚ.271.1.26.2013
Andrzejewo, 12.11.2013 r.

OŚ.042.10.2013 r.


Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.26.2013 na zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Równym krokiem w przyszłość” realizowanego przez Gminę Andrzejewo, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. W dniu 08.11.2013 r. minął termin składania ofert do biura projektu znajdującego się w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła warunków udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe niniejsze zapytanie ofertowe pozostawia się bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-11-20 09:44:11.
Data wprowadzenia: 2013-11-20 09:44:11
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl