> 2014 r.

2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OŚ.271.1.6.2014

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 907 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 242/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 10.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro” oraz Zarządzenia Nr 289/2013 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 04.10.2013 r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro" zwracam się z zapytaniem o cenę zakupu i montażu mebli.
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083
2. Przedmiot zamówienia:
Zakup i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Miejsce i termin składania ofert:
19.02.2014 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
4. Termin realizacji zamówienia: do 07.03.2014 r.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
- oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim
- oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty, oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
- oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)
- oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana
-  oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
-  do oferty Wykonawca powinien dołączyć kosztorys (zgodnie z załącznikiem nr 1 ) wraz z rysunkami oferowanych produktów
6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Aneta Majewska
tel. 86 271 70 03 wew. 46

oferta

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:15:33 | Data modyfikacji: 2014-02-11 14:17:50.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:15:33
Data modyfikacji: 2014-02-11 14:17:50
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl