> 2016 r.

2016 r.

Zakup paliwa do pojazdów będących własnością
gminy Andrzejewo

Andrzejewo, dnia 15.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.04.2016         Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 907 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem o cenę oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 95.
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP: 7591624947 REGON: 450670083
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów będących własnością gminy Andrzejewo na rok 2016 wg niżej wymienionych szacunkowych ilości:
a)olej napędowy – 2 000 litrów
b) benzyna bezołowiowa 95 – 2 000 litrów
2) Podana powyżej ilość paliwa została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia paliwa dokładnie w tej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
3) Oferowany olej napędowy powinien spełniać normy PN-EN 590:2009, etylina PB powinna spełniać normy PN-EN 228:2009. Oferowane paliwa muszą spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.).
4) Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.
5) Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania.
6) Zamawiający wymaga bezgotówkowego pobierania paliwa.
7) Szczegóły sposobu realizacji i rozliczenia zamówienia uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Miejsce i termin składania ofert:
22.02.2016 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016 r.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
b) oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,

c)oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
d) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn. dwa miejsca po przecinku.
3) Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem:
a) cena zakupu brutto na dzień złożenia oferty
b) upust wykonawcy – stała wartość (niezmienna przez okres obowiązywania umowy), upust wykonawcy nie może mieć wartości ujemnej ani zerowej
c) cena sprzedaży brutto
4) Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach:
a) tzn. zmiany ceny paliw u producenta,
b) ewentualna zmiana przepisów.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Skłodowski
tel. 86 271 70 03 wew. 32

 

 

 

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:36:26 | Data modyfikacji: 2016-02-16 08:38:33.
Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:36:26
Data modyfikacji: 2016-02-16 08:38:33
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl