> 2016 r.

2016 r.

opracowanie Programu Rewitalizacji

Andrzejewo, dnia 11.04.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.06.2016Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem o cenę usługi kompleksowego wykonania Programu Rewitalizacji dla gminy Andrzejewo na lata 2016-2023
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP: 7591624947 REGON: 450670083
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Andrzejewo na lata 2016-2023 zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi oraz lokalnymi dokumentami strategicznymi.
Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Opracowanie Programu Rewitalizacji ma zapewnić zintegrowane
i długofalowe podejście do procesu zmian i odnowy zdegradowanych obszarów gminy. Stąd też dokument jak i sam proces jego sporządzania powinien mieć charakter wieloaspektowy dotyczący takich obszarów jak problemy społeczne, gospodarcze, stan środowiska, czy dostęp do infrastruktury.
Program powinien określać propozycję zadań zmierzających do wyprowadzenia rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, scharakteryzowanymi poprzez wskaźniki i kryteria niezbędne przy opracowywaniu wniosków z wsparcie o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekty powinny obejmować zarówno działania inwestycyjne (tzw. działania twarde”) jaki i związane z nimi działania aktywizacyjne sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych (tzw. działania miękkie), występujące w obszarach wskazanych do rewitalizacji. Przygotowaniu opracowania powinny również towarzyszyć szerokie konsultacje społeczne.
Program Rewitalizacji zawierać powinien w szczególności:
1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
2) opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
3) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
4) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:
a) listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, o ile dane te są możliwe do wskazania,
b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań;
6) mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
7) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
8) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
9) system monitorowania i oceny programu rewitalizacji;
10) załącznik graficzny przedstawiający obszar zdegradowany, rewitalizacji oraz podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w czasie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji zadania – harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
2) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji poprzedzonych przeprowadzeniem analizy, wykorzystując obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań;
3) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia);
4) przeprowadzenia konsultacji społecznych ze wszystkimi grupami interesariuszy, na każdym etapie tworzenia dokumentu – min. 4 spotkania, opracowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych ( tj. pisma, ogłoszenia, itp.) – wydruk i dystrybucja materiałów oraz zorganizowanie konsultacji należy do Zamawiającego
5) uzyskania wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania Programu Rewitalizacji;
6) przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia projektu uchwały Rady Gminy;
7) prezentacji założeń i celów PR oraz gotowego dokumentu na posiedzeniu właściwych Komisji oraz podczas Sesji Rady Gminy
8) przedłożenie do oceny Programu ekspertom wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO
9) przekazanie pełnej dokumentacji zebranej podczas opracowania dokumentu, w tym korespondencji z podmiotami zewnętrznymi,
10) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła – bez dodatkowego wynagrodzenia
11) Wykonawca będzie zobowiązany do wyznaczenia osoby do realizacji zamówienia i współpracy z Zamawiającym w celu właściwej realizacji zadania, która będzie zobowiązana do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym, kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego, koordynowania prac w trakcie opracowania Programu, brania udziału w naradach koordynacyjnych, konsultacjach społecznych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz prezentacji Zamawiającemu prac na każde wezwanie Zamawiającego.
Dokumentacja stanowiąca przedmiot Zamówienia będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie wydruków oraz w formie cyfrowej edytowalnej na płycie CD.
Szczegóły sposobu realizacji i rozliczenia zamówienia uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Miejsce i termin składania ofert:
21.04.2016 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2016 r.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
 oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
 oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
 oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) Cena –85%
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn. dwa miejsca po przecinku.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 85 punktów.
Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego algorytmu:
cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów „C”= ------------------------------- x 85 punktów
cena brutto oferty badanej
2) Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego – 15%
W tym kryterium zostaną przyznane punkty jeżeli Wykonawca wykaże że:
a. opracował co najmniej 3 dokumenty strategiczne – 5 pkt
b. opracował co najmniej 5 dokumentów strategicznych - 10 pkt.
c. opracował co najmniej 7 dokumentów strategicznych – 15 pkt.
Dokumentem strategicznym jest dokument przyjęty uchwałą Rady Gminy, który:
a) zawiera co najmniej diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej, dla obszaru którego liczba mieszkańców wynosiła co najmniej 5 000 mieszkańców
b) były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu jst ( np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizacje przedsięwzięć w niej zapisanych
c) przeprowadzono w ramach ich opracowania konsultacje społeczne
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać co najmniej 15 pkt.
Jeżeli wykonawca nie przedłoży załącznika nr 2 – wykaz usług – oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów.
3) Ostateczną oceną punktową każdej z ocenionych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym kryterium według wzoru:
LP= k „C” + K „DW”
Gdzie:
LP – łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę
K „C” – ilość punktów w kryterium „cena”
K „DW” – ilość punktów w kryterium doświadczenie wykonawcy
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
8. Dokonywanie zmian w umowie:
Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia
2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich
9. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Aneta Majewska
tel. 86 271 70 03 wew. 46

 

 

 

oferta

wykaz usług

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:58:53 | Data modyfikacji: 2016-04-12 09:59:59.
Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:58:53
Data modyfikacji: 2016-04-12 09:59:59
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl