> 2016 r.

2016 r.

opracowanie dokimentacji technicznej

Andrzejewo, 22.04.2016 r.

ZPO.271.01.06.2016


Unieważnienie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.06.2016


Gmina Andrzejewo unieważnia postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ZPO.271.01.06.2016 na opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Andrzejewo na lata 2016-2023.
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na niemożność wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o podane kryteria wyboru.
Gmina Andrzejewo informuje, iż zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe.

 

 


Andrzejewo, dnia 12.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.09.2016Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem na opracowanie dokumentacji technicznej pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Andrzejewo” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE). Planowany nabór wniosków odbędzie się w maju 2016 roku.
Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP: 7591624947 REGON: 450670083
1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej pt. „ Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Andrzejewo”. Szacowana liczba gospodarstw domowych biorących udział w projekcie 200 szt. Dokumentacja techniczna będzie się składać z następujących dokumentów:
a. Programu funkcjonalno-użytkowego (opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129).
b. Obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).
2) Dobór instalacji i ich mocy na podstawie wypełnionych przez mieszkańców i przekazanych ankiet od Zamawiającego.
2. Miejsce i termin składania ofert:
20.04.2016 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2016 r.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
 oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
 oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
 oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
 oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (w postaci skanu w formacie PDF) na adres gmina@andrzejewo.pl lub amajewska@andrzejewo.pl
- poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
5. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
1) Cena –100%
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn. dwa miejsca po przecinku.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego algorytmu:
                           cena brutto oferty z najniższą ceną
Liczba punktów „C”= ------------------------------- x 100 punktów
                                 cena brutto oferty badanej
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia, a w szczególności:
a. dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji powyższego zadania;
8. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie odpowiednio sporządzony przez Strony protokół odbioru dokumentacji technicznej.
9. Zastrzeżenia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów). Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarcie umowy ponosi Oferent.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
10. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Aneta Majewska tel. 86 271 70 03 wew. 46

 

 

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2016-04-13 14:14:20 | Data modyfikacji: 2016-04-22 14:12:09.
Data wprowadzenia: 2016-04-13 14:14:20
Data modyfikacji: 2016-04-22 14:12:09
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl