> 2016 r.

2016 r.

udzielenie kredytu długoterminowego

Andrzejewo, 12.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.15.2016Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro" zwracam się z zapytaniem o cenę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego.
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Postawienie kredytu do dyspozycji gminy w formie jednej transzy w terminie 30.09.2016 r. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte na bazie stopy WIBOR 3M. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Odsetki płatne w okresach kwartalnych liczone od kwoty pozostałej do spłaty. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni.
Harmonogram spłat:
1) 31.03.2017 r. – 50 000 zł.
2) 31.03.2018 r. – 50 000 zł.
3) 31.03.2019 r. – 50 000 zł.
4) 31.03.2020 r. – 50 000 zł.
5) 30.09. 2021 r. - 50 000 zł.
6) 30.09.2022 r. – 50 000 zł.
7) 30.09.2023 r. – 50 000 zł
3. Miejsce i termin składania ofert:
29.08.2016 r. godz. 11.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
4. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2016 r.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
- oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim
- oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty, oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
- oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)
- oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN.
3) Cena nie podlega waloryzacji.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Ewa Godlewska
tel. 86 271 71 20 wew. 41

 

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2016-08-12 11:09:08 | Data modyfikacji: 2016-08-12 11:09:49.
Data wprowadzenia: 2016-08-12 11:09:08
Data modyfikacji: 2016-08-12 11:09:49
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl