> 2017 r.

2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.6.2017

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015roku, poz. 2164 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro" zwracam się z zapytaniem o cenę sporządzenia, dowozu i wydania posiłków dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo.
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083
2. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie, dowóz i wydanie posiłków dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
3. Miejsce i termin składania ofert:
7.09.2017r. godz. 9.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
4. Termin realizacji zamówienia: do 29.VI.2018r.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim
 oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
 oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)
 oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana
 oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
 należy dołączyć decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków (od surowca do gotowego posiłku) oraz dostarczania ich
6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN.
3) Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4) Cena nie podlega waloryzacji.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Robert Kaniecki
tel. 86 271 71 20 wew. 48

 

 

Załącznik Nr 1 - Oppis przedmiotu zamówienia

Oferta pos

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 09:37:32.
Data wprowadzenia: 2017-08-30 09:37:32
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl