> Rozstrzygnięcia przetargów

Rozstrzygnięcia przetargów

Termomodernizacja szkoły

Andrzejewo 09.05.2017 r.


ZPO.271.2.2.2017

 

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku, poz. 2164 z zm.), zwanej dalej Pzp zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZPO.271.2.2.2017 na „ Głęboka termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez LEBART Bartosz Łogwinski i wspólnik sp.j. ul. Kryształowa 21, Rakowiska 21-500 Biała Podlaska.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (60%) oraz terminem gwarancji (40%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i Pzp oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty:
1. Oferta Wykonawcy – LEBART Bartosz Łogwinski i wspólnik sp.j. ul. Kryształowa 21, Rakowiska 21-500 Biała Podlaska z ceną brutto 1 992 600,00 zł oraz terminem gwarancji – 60 m-cy, w kryterium cena (60%) uzyskała 100 pkt oraz w kryterium termin gwarancji (40%) uzyskała 40 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.
2. Oferta Wykonawcy – URPI PROJEKT Toska Artur Wojciech ul. Traugutta 10 lok. U9, 06-100 Pułtusk z ceną brutto 2 053 486,96 zł oraz terminem gwarancji – 60 m-cy, w kryterium cena (60%) uzyskała 58,22 pkt oraz w kryterium termin gwarancji (40%) uzyskała 40 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 98,22 pkt.
3. Oferta Wykonawcy – NAFIBUD S.A, 17-100 Bielsk – Podlaski ul. Żwirki i Wigury 61 z ceną brutto 2 330 850,00 zł oraz terminem gwarancji – 60 m-cy, w kryterium cena (60%) uzyskała 51,29pkt oraz w kryterium termin gwarancji (40%) uzyskała 40 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 91,29 pkt
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa na realizację niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:02:34.

Zobacz:
 Ogłoszenia przetargów .  Rozstrzygnięcia przetargów . 
Data wprowadzenia: 2017-05-09 13:02:34
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl