> 2018 r.

2018 r.

Remont remizy OSP


Andrzejewo, 08.06.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.7.2018


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 1579 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem o cenę wykonania robót budowlanych polegających na remoncie remizy OSP w miejscowości Gołębie Leśniewo.

1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083

2. Przedmiot zamówienia:
1) Remont remizy OSP w miejscowości Gołębie Leśniewo w zakres którego wchodzi:
a) rozebranie podłogi drewnianej – 96.600 m2
b) rozebranie podłóg drewnianych – legary – 120 m
c) podkłady betonowe na podłożu gruntowym – 9.660 m3
d) izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe – 96.600 m2
e) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa – 96.600 m2
f) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej – 19.080 m2
g) warstwy wyrównawcze na posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro – 96.600 m2
h) samopoziomujący podkład na warstwie rozdzielającej, układany pompą – siatka podłogowa – 96.600 m2
i) posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 – 96.600 m2
j) cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm – 55.700 m
2) Wykonawca zrealizuje cały zakres zadania siłami własnymi i przy użyciu własnych materiałów.
3) Prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawcy uregulowane zostaną w umowie zawartej po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
4) Nie przewiduje się zmiany ceny w trakcie trwania umowy.

3. Miejsce i termin składania ofert:
22.06.2018 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
b)  oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
c) oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
d) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.

8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Aneta Majewska
tel. 86 271 70 03 wew. 46

 

 

 

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:34:58 | Data modyfikacji: 2018-06-08 12:35:21.
Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:34:58
Data modyfikacji: 2018-06-08 12:35:21
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl