> 2019 r.

2019 r.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Andrzejewo, 11.07.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.04.2019


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 1986 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem o cenę dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Andrzejewo do Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Długoborzu.

1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083

2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrzejewo do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Długoborzu.
2) Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu uczniów na zajęcia szkolne, bez względu na czynniki niezależne (awarie, warunki atmosferyczne itp.) pojazdem czystym i w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3) Pojazd, który będzie używany do realizacji usługi musi być przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim. Musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu i ubezpieczenie OC i NNW.
4) W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca przewozi uczniów innym pojazdem zastępczym.
5) W przypadku nie podstawienia pojazdu zamiennego Zamawiający zabezpieczy transport zastępczy obciążając kosztami Wykonawcę.
6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz ponosić koszty z tym związane. Wykonawca zapewni doprowadzenie ucznia przez opiekuna z pojazdu do szkoły i ze szkoły do pojazdu. Opiekun powinien zachować szczególne bezpieczeństwo w czasie przewozu uczniów.
7) Wykonawca zapewni kierowcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje do kierowania pojazdem.
8) Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna.
9) Szczegółowy zakres dowozu i czas odwozu (w dni nauki szkolnej), zostanie ustalony po rozpoczęciu dowozu według planu zajęć, który przekaże dyrektor SOSW w Długoborzu


3. Miejsce i termin składania ofert:
26.07.2019 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
 oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta, kosztorys ofertowy
 oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
 oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.

8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Aneta Majewska tel. 86 271 70 03 wew. 46

 

 

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2019-07-15 10:29:38 | Data modyfikacji: 2019-07-15 12:09:14.
Data wprowadzenia: 2019-07-15 10:29:38
Data modyfikacji: 2019-07-15 12:09:14
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl