> 2019 r.

2019 r.

Sporządzenie i dowóz posiłków dzieci i
młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo

Andrzejewo 17.10.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.7.2019Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro zwracam się z zapytaniem o cenę sporządzenia i dowozu posiłków dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo.
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07 – 305 Andrzejewo
NIP: 7591624947
REGON: 450670083
2. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie i dowóz posiłków dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Andrzejewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1.
3. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07 – 305 Andrzejewo,
25 października 2019 roku do godz. 900.
4. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2020 roku.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
 oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
 oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu),
 oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
 oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 należy dołączyć decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków (od surowca
do gotowego posiłku) oraz dostarczania ich.
6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym Załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana
w PLN.
3) Cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4) Cena nie podlega waloryzacji.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub e – mail.
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Robert Kaniecki tel. 86/2717120 wew. 48

opis przedmiotu zamówienia

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 15:00:03.
Data wprowadzenia: 2019-10-17 15:00:03
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl