> 2019 r.

2019 r.

Odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku
folii rolniczej

Andrzejewo, dnia 14.11.2019 r.

ZPO.271.01.9.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Wójt Gminy Andrzejewo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Andrzejewo
Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling lub odzysk z terenu gminy Andrzejewo w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.
Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów:
– odpady z folii rolniczej czarnej – 78,660 Mg
– odpady z folii rolniczej białej – 90,810 Mg
– odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 32,522 Mg
– odpady po nawozach i typu Big – Bag – 32,360 Mg

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe.
W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Oferty cenowe należy przesyłać na adres esolowinska@andrzejewo.pl do dnia 25 listopada 2019 r., do godz. 10:00.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Ewa Sołowińska, nr tel. 86 271 70 03 w. 46.
Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

 

zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:37:09 | Data modyfikacji: 2019-11-15 08:39:07.
Data wprowadzenia: 2019-11-15 08:37:09
Data modyfikacji: 2019-11-15 08:39:07
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl