> 2020 r.

2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.01.2020
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23.02.2017 r.
„w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro" zwracam się z zapytaniem o cenę budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejewo. Oprawy oświetlenia zewnętrznego powinny być wykonane w technologii LED i spełniać minimalne parametry wymienione poniżej: moc oprawy 36W, strumień oprawy 4600 lm, skuteczność 128 lm/W, temperatura barwowa 4000 K, współczynnik oddawania barw >70 (CRI/Ra), zakres temperatury pracy -35 … +35 ˚C.
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083
2. Przedmiot Zamówienia:
Zgodnie z obmiarem inwestorskim
a) Miejsce i termin składania ofert:
12.02.2020 r. do godz. 12.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
b) Termin realizacji zamówienia:
25 kwietnia 2020 r.
c) Opis sposobu przygotowania oferty:
 oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim
 oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
 oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)
 oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana
 oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
d) Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Kryterium I:
Cena całości zamówienia – 60%
cena najniższa – 60 punktów
ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 x 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium, tj. 60
Pozostałe oferty otrzymają od 1-60 pkt. odpowiednio proporcjonalnie do pozycji oferty w ramach badanego kryterium.

Kryterium II:
Gwarancja - 40%
Przyjmuje się, że punkty w kryterium gwarancja będą przyznawane następująco:

Lp. Okres udzielonej gwarancji Ilość punktów
1 3 lata (gwarancja wymagana) – 36 miesięcy 0
2 4 lata – 48 miesięcy 20
3 5 lat – 60 miesięcy 30
4 6 lat i/lub więcej – 72 miesiące i/lub więcej 40

e) Informacje dotyczące wyboru:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
f) Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Cimoch
tel. 86 271 70 03 wew. 34

 

Obmiar inwestorski

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:19:42.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:19:42
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl