> 2020 r.

2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej
udzielenia zamówienia na wykonanie: „ usług
geodezyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

/dotyczy udzielenia zamówienia publicznego/

o wartości do 30.000 EURO (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Andrzejewo; 07-305 Andrzejewo, ul. Warszawska 36

2. Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia na: „Wykonanie usług geodezyjnych”, tj.:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości w celu przygotowania wniosku o wydanie decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie przez Gminę Andrzejewo z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), oraz w oparciu o art. 18 ust.1, w związku z art. 5 i 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

Przedmiot wykonania usług geodezyjnych:

Droga gminna nr 260117W „Łętownica - Parcele – Nowy Borek” – (dz. ew. nr 94/2, 55/5, 55/3, 59/1) w miejscowości Łętownica-Parcele,.

Termin wykonania zadania: do 30 września 2020 r.


Zakres prac do obejmuje:

a) ustalenie na gruncie przebiegu granic pasa drogowego według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r.

(według ustaleń zarządcy drogi).

Dla działki zajętej pod pas drogowy należy w pozycji: użytki wpisać „dr”.

Wskazane jest wykorzystanie i dołączenie (o ile były sporządzone przed dniem 31.12.1998 r.) archiwalnych dokumentów geodezyjnych, na których uwidoczniony jest przebieg pasa drogowego na dzień 31.12.1998 r., takie jak: mapy sytuacyjno-wysokościowe, zdjęcia lotnicze, inwentaryzacje powykonawcze, operaty podziałów itp.,

b) w razie stwierdzenia zajęcia pod drogę publiczną części nieruchomości przylegających do działek będących przedmiotem pomiaru, należy również przedłożyć projekt podziału tych nieruchomości,

c) przedłożenie oświadczenia złożonego przez obecnych na gruncie: właścicieli nieruchomości, władających lub ich spadkobierców, z którego wynikać będzie, że nieruchomość była zajęta w całości lub części w dniu 31.12.1998 r. pod drogę publiczną oraz zakres prowadzonych przez Gminę Andrzejewo na nieruchomości prac na dzień 31.12.1998 r., o ile wyżej wymienieni takie oświadczenia złożą pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia,

d) sporządzenie protokołu ustalenia przebiegu granic pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 r. opisującego stan urządzenia drogi, stan zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną, zagospodarowanie terenu w tej dacie z wykazaniem elementów sytuacji charakterystycznych dla pasa drogowego -wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 (należy dołączyć oryginał i kopię protokołu),

e) dołączenie kopii protokołu granicznego wraz ze szkicami,

f) dołączenie protokołu badania ksiąg wieczystych według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. z podstawą prawną oraz odpis (może być elektroniczny) według stanu dotychczasowego,

g) przedłożenie informacji z rejestru gruntów dla każdej działki objętej pomiarem (oryginał),

h) jeżeli pomiar został wykonany na podstawie art. 73 ww. ustawy na mapie należy umieścić klauzulę:

- projekt podziału nieruchomości wykonany dla celów postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),

- granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną na dzień 31 grudnia 1998 r.,

i) przyjęcie i wyznaczenie w terenie znakami granicznymi projektowanego pasa drogowego i granic

działek Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych (właścicieli nieruchomości i przedstawicieli zarządcy drogi) przed uzyskaniem ostatecznej decyzji Wojewody zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu palikami podlegają wszystkie punkty załamania linii podziałów. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje trwałej stabilizacji punktów załamania granicy pasa drogi znakami granicznymi (kamieniami).

j) jeżeli w wyniku badania ksiąg wieczystych okaże się, że przedmiotem zajęcia jest nieruchomość posiadająca nieuregulowany stan prawny, należy wykonać wykaz synchronizacyjny do wydzielonej działki.

Jeżeli okaże się, że zajęta pod pas drogowy nieruchomość składa się z kilku parcel gruntowych o różnym stanie własności, należy dokonać podziału nieruchomości do stanu prawnego, celem złożenia wniosku komunalizacyjnego na oznaczeniach obowiązujących.

Jeżeli w wyniku badania ksiąg wieczystych okaże się, że wydzielony pas drogowy składa się z parceli gruntowej stanowiącej mienie gminne lub Skarb Państwa, na mapie umieszcza się klauzulę: podział został wykonany w oparciu o art. 96 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). Wówczas tryb postępowania w oparciu o art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.(Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.) nie ma zastosowania,

k) należy sporządzić zbiorcze mapy z podziału oraz jednostkowe mapy z podziału dla każdej

w wydzielonych działek w ilości po 5 egzemplarzy dla Zamawiającego oraz po jednym egzemplarzu dla właścicieli nieruchomości.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Piotr Cimoch lub Kamila Kalupa tel. 86 271 70 03 w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

4. Wymagane od oferenta dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy wg. załączonego wzoru do zaproszenia

b) oświadczenie o posiadaniu uprawnień geodezyjnych.

5. Termin i miejsce złożenia oferty: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Andrzejewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Oferta na wykonanie usług geodezyjnych”- do 15.04.2020 r. do godz. 10.00, otwarcie nastąpi 15.04.2019 r. o godz. 10.30.

6. Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia.

7. Za naliczenie podatku VAT w odpowiedniej wysokości odpowiada Wykonawca (Oferent). Oferentowi nie przysługuje prawo do złożenia protestu lub odwołania.


Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC PASA DROGOWEGO DROGI* WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1998 R

2. Oferta

 

PROTOKÓŁ USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC PASA DROGOWEGO DROGI* WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 1998 R

Oferta

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-03-30 13:30:50 | Data modyfikacji: 2020-03-30 13:43:58.
Data wprowadzenia: 2020-03-30 13:30:50
Data modyfikacji: 2020-03-30 13:43:58
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl