> 2020 r.

2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.17.2020

Andrzejewo, 29.12.2020 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.17.2020


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 1986 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem o cenę gruzu budowlanego rozdrobnionego.

1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083

2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu budowlanego rozdrobnionego wraz z załadunkiem, wyładunkiem, z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Andrzejewo.
2) Rozdrobniony gruz budowlany na podbudowę drogową powinien być:
a) możliwie najtrwalszy, bez ziaren słabych o wytrzymałości znacznie różniącej się od kruszywa zasadniczego,
b) czysty (dopuszcza się tylko niewielką domieszkę zaprawy ze starej konstrukcji),
c) o różnych wymiarach, np. gruby gruz betonowy o średnicy 6÷10 cm, tłuczeń z gruzu o wymiarach 3÷5 cm i 5 ÷8 cm, kliniec betonowy 1÷2 cm i miał z gruzu (odsiewki betonowe 0÷2,5 cm).
3) Przewidywaną wielkość zamówienia określa się na 690 ton.
4) Dopuszcza się zwiększenie ilości dostawy o 20% w przypadku wystąpienia konieczności remontu większej niż przewidywanej ilości dróg.
5) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami oraz nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieograniczonego zmniejszenia zamówienia w przypadku wystąpienia braku potrzeb remontowych.

3. Miejsce i termin składania ofert:
15.01.2021 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
b) oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta, kosztorys ofertowy
c) do oferty wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty:
1) zezwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem zbierania, recyklingu i transportu odpadów w postaci gruzu
2) zezwolenie na transport po drogach publicznych
d) oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
e) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.

8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Cimoch
tel. 86 271 70 03 wew. 34

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:35:51 | Data modyfikacji: 2020-12-29 10:36:58.
Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:35:51
Data modyfikacji: 2020-12-29 10:36:58
Opublikowane przez: Aneta Majewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl