> 2021 r.

2021 r.

Uchwała Nr XX/130/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/12/2020 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia  uchwały budżetowej Gminy Andrzejewo na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:40:10 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:25:58.

Uchwała Nr XX/131/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:42:04 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:21:08.

Uchwała Nr XX/132/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:43:11 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:21:30.

Uchwała Nr XX/133/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dopłatdo taryfy dla zbiorowego zapoatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:44:47 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:22:05.

Uchwała Nr XX/134/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata2021-2025

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:46:38 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:22:27.

Uchwała Nr XX/135/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2021 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:49:13 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:22:50.

Uchwała Nr XXI/136/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:49:22 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:19:22.

Uchwała Nr XXI/137/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:58:37 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:20:16.

Uchwała Nr XXI/138/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 10:01:16 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:23:17.

Uchwała Nr XXI/139/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 10:04:42 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:24:34.

Uchwała Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2021 rok.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 10:06:41 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:25:03.

Uchwała Nr XXI/141/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Andrzejewo w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-04-08 10:10:38 | Data modyfikacji: 2021-05-06 09:25:26.

Uchwała Nr XXII/142/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:23:25 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:24:48.

Uchwała Nr XXII/143/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:27:38 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:45:02.

Uchwała Nr XXII/144/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Andrzejewo z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:47:15 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:45:02.

Uchwała Nr XXII/145/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie oceny zasobów Pomocy Społecznej w Andrzejewie za 2020 r.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-05-13 10:50:31 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:51:08.

Uchwała Nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 13:58:46 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:51:08.

Uchwała Nr XXIII/147/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:03:17 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:51:08.

Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:08:19 | Data modyfikacji: 2021-05-13 10:51:08.

Uchwała Nr XXIII/149/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy andrzejewo na lata 2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:19:40 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:05.

Uchwała Nr XXIII/150/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:20:56 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:04:15.

Uchwała Nr XXIII/151/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:25:09 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:04:15.

Uchwała Nr XXIII/152/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie podziału sołectwa Ołdaki-Polonia i utworzenia sołectwa Ołdaki-Polonia i Grodzick-Ołdaki

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:27:47 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:04:15.

Uchwała Nr XXIII/153/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałęw sprawie statutów sołectw Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:32:01 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:53.

Uchwała Nr XXIII/154/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:33:14 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:53.

Uchwała Nr XXIII/155/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  dotyczącego przyjęcia przez Gmine Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:35:51 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:53.

Uchwała Nr XXIII/156/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Andrzejewo na rok szkolny2021/2022

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:37:26 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:53.

Uchwała Nr XXIII/157/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego "Radosny maluch na wsi" w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:39:22 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:53.

Uchwała Nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz okreslenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:40:52 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:53.

Uchwała Nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokaliwchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-07-06 14:42:23 | Data modyfikacji: 2021-07-22 14:05:53.

Uchwała Nr XXIV/160/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2021-2034

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-04 09:50:54 | Data modyfikacji: 2021-11-23 07:43:23.

Uchwała Nr XXIV/161/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-04 09:52:25 | Data modyfikacji: 2021-11-23 07:44:43.

Uchwała Nr XXV/162/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Ostrowskiemu

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:29:31 | Data modyfikacji: 2021-10-05 10:30:01.

Uchwała Nr XXV/163/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:31:59 | Data modyfikacji: 2021-11-23 07:45:28.

Uchwała Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:49:35 | Data modyfikacji: 2021-11-23 07:45:28.

Uchwała Nr XXV/165/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych  Nr 2655W Zaręby Warchoły-Andrzejewo-Chmielowo oraz 2602W Mroczki-Drogoszewo-Przeździecko

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:53:53 | Data modyfikacji: 2021-10-05 10:54:15.

Uchwała Nr XXV/166/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:57:01 | Data modyfikacji: 2021-10-05 10:54:15.

Uchwała Nr XXV/167/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:58:43 | Data modyfikacji: 2021-10-05 10:54:15.

Uchwała Nr XXV/168/2021 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego "Radosny maluch na wsi" w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-10-05 11:01:27 | Data modyfikacji: 2021-10-05 10:54:15.

Zobacz:
 2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-10-05 11:01:27
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl