bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach strona główna 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

Andrzejewo, dnia 15.09.2020 r.
GOŚ.6220.8.2020

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ), w celu zapewnienia stronom pełnegoi czynnego udziału w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach o konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu, położonej na działce nr ewid. 336, obręb Andrzejewo, gmina Andrzejewo, pow. ostrowski ,zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, strony mogą się zapoznać się
(z możliwością wypowiedzenia się) w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie,
ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pok. 10, w godzinach 7:30- 15:30, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do zamieszczenia:
1. BIP
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Andrzejewie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-09-15 14:58:10.
Data wprowadzenia: 2020-09-15 14:58:10
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl