bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Dane strona główna 

Dane

GMINA ANDRZEJEWO
NAZWA GMINY Gmina Andrzejewo
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. ostrowski
KOD 07-305
MIEJSCOWOŚĆ Andrzejewo, ul. Warszawska 36

KONTAKT

 

NIP

tel. (+48 86) 271-70-03
fax (+48 86) 888 92 64
e-mail: gmina@andrzejewo.pl

NIP 7591624947

Wójt Gminy

Beata Ponichtera
tel. (086) 271-70-03 wew 11
e-mail: bponichtera@andrzejewo.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jasko
tel. (086) 271-70-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl

Sekretarz Gminy

 Robert Rosiak

tel. (086) 271-70-03 wew. 14
e-mail: rrosiak@andrzejewo.pl

Skarbnik Gminy

Paulina Pecura
tel. (086) 271-70-03 wew. 26
e-mail: ppecura@andrzejewo.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2024-05-16 13:15:57.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2024-05-16 13:15:57
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl