bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług strona główna 

2013 r.

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr
OŚ.271.1.20.2013Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.20.2013 na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Równym krokiem w przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty. Jako najkorzystniejszą została uznana oferta Pani Agnieszki Lużyńskiej, która spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:48:55.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:48:55
Opublikowane przez: Aneta Majewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl