bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług strona główna 

2016 r.

Zakup paliwa do pojazdów będących własnością
gminy Andrzejewo

Andrzejewo, dnia 15.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.04.2016         Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 roku, poz. 907 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 07.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem o cenę oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej 95.
1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP: 7591624947 REGON: 450670083
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów będących własnością gminy Andrzejewo na rok 2016 wg niżej wymienionych szacunkowych ilości:
a)olej napędowy – 2 000 litrów
b) benzyna bezołowiowa 95 – 2 000 litrów
2) Podana powyżej ilość paliwa została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia paliwa dokładnie w tej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
3) Oferowany olej napędowy powinien spełniać normy PN-EN 590:2009, etylina PB powinna spełniać normy PN-EN 228:2009. Oferowane paliwa muszą spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.).
4) Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.
5) Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania.
6) Zamawiający wymaga bezgotówkowego pobierania paliwa.
7) Szczegóły sposobu realizacji i rozliczenia zamówienia uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Miejsce i termin składania ofert:
22.02.2016 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016 r.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
b) oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,

c)oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
d) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z ustawą z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn. dwa miejsca po przecinku.
3) Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem:
a) cena zakupu brutto na dzień złożenia oferty
b) upust wykonawcy – stała wartość (niezmienna przez okres obowiązywania umowy), upust wykonawcy nie może mieć wartości ujemnej ani zerowej
c) cena sprzedaży brutto
4) Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie trwania umowy tylko na skutek niezależnych od Wykonawcy zmian w składnikach:
a) tzn. zmiany ceny paliw u producenta,
b) ewentualna zmiana przepisów.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.
8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Skłodowski
tel. 86 271 70 03 wew. 32

 

 

 

oferta

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:36:26 | Data modyfikacji: 2016-02-16 08:38:33.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:36:26
Data modyfikacji: 2016-02-16 08:38:33
Opublikowane przez: Aneta Majewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl