bip.andrzejewo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.andrzejewo.pl
Pozostałe ogłoszenia zamawianych usług strona główna 

2018 r.

Budowa otwartej strefy aktywności

Andrzejewo, 07.06.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPO.271.01.06.2018


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 1579 z zm.) oraz Zarządzenia Nr 227/2017 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 23.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro” zwracam się z zapytaniem o cenę wykonania robót budowlanych polegających na budowie otwartej strefy rekreacyjnej w parku wiejskim w Andrzejewie.

1. Zamawiający:
Gmina Andrzejewo
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
NIP 7591624947 REGON 450670083

2. Przedmiot zamówienia:
1) Budowa otwartej strefy rekreacyjnej w parku wiejskim w Andrzejewie zakres którego wchodzi:
• siłownia plenerowa (6 różnych urządzeń: orbitek, biegacz, jeździec, wyciskacz siedząc, wioślarz, prasa nożna)
• strefa relaksu( 4 łąwki montowane na stałe do podłoża, urządzenie do gier edukacyjnych montowane na stałe w postaci stołu do Pingponga, zagospodarowanie zieleni)
• nasadzenie – 3 szt. Drzew
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym ( 3 urządzenia: huśtawka bocianie gniazdo, zestaw street workut, piramida linarium
• montaż stojaka na rowery, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania ze strefy

2) Szczegółowy zakres i ilość planowanych robót budowlanych określa przedmiar będący załącznikiem do niniejszego zapytania.
3) Wykonawca zrealizuje cały zakres zadania siłami własnymi i przy użyciu własnych materiałów.
4) Prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawcy uregulowane zostaną w umowie zawartej po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
5) Nie przewiduje się zmiany ceny w trakcie trwania umowy.

3. Miejsce i termin składania ofert:
20.06.2018 r. godz. 10.00
Urząd Gminy w Andrzejewie ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo

4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim,
b) oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena netto, podatek VAT, cena brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta, kosztorys ofertowy
c)  oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana,
d)  oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena –100%
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą pocztową, faxem lub emailem.

8. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Aneta Majewska
tel. 86 271 70 03 wew. 46

 

 

oferta

przedmiar

dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Aneta Majewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:31:32 | Data modyfikacji: 2018-06-08 08:33:32.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:31:32
Data modyfikacji: 2018-06-08 08:33:32
Opublikowane przez: Aneta Majewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.andrzejewo.pl