> 2012 r.

2012 r.

Uchwała Nr XVIII/85/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:17:40 | Data modyfikacji: 2012-04-06 11:18:16.
Uchwała Nr XVIII/86/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Andrzejewie  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:21:24 | Data modyfikacji: 2012-05-15 08:25:56.
Uchwała Nr XVIII/87/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:24:25 | Data modyfikacji: 2012-05-15 08:25:56.
Uchwała Nr XVIII/88/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na  rok 2012"  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:29:44 | Data modyfikacji: 2012-04-06 11:40:44.
Uchwała Nr XVIII/89/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:40:18 | Data modyfikacji: 2012-04-06 11:40:44.
Uchwała Nr XVIII/90/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:43:03 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XVIII/91/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:44:15 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XVIII/92/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:45:18 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/93/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:53:17 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/94/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2012-2023 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:54:42 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/95/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany dotyczącej wysokości alokacji na 2013 i 2014 rok projektu systemowego "DAJ SOBIE SZANSĘ" ..... 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:56:36 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/96/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2011 Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 09:57:50 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/97/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2  lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrzejewo 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:00:09 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/98/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dydaktycznych ...... 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:04:34 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/99/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia  postepowania o udzielenie  zamówienia publicznego  na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:07:31 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/100/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic oraz numerów  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:14:46 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/101/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:19:43 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XIX/102/2012  Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-06-15 10:25:44 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XX/103/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-13 07:57:52 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XX/104/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2012-2023 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-13 07:59:45 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-13 08:01:48 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r. 
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-13 08:03:45 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XX/107/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-07-13 08:06:45 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-13 11:57:24 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2009-2014" 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:00:35 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrzejewo dnia 8 czerwca 2012 r. 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:04:37 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XXI/111/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Finansów i Budżetu 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:06:55 | Data modyfikacji: 2012-09-25 09:34:23.
Uchwała Nr XXI/112/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz Promocji Gminy  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:10:48 | Data modyfikacji: 2012-09-13 12:11:53.
Uchwała Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-09-13 12:14:19 | Data modyfikacji: 2012-09-13 12:11:53.
Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:45:11 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:11:52.
Uchwała Nr XXII/115/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 09.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 22/2000 Zarządu Gminy Andrzejewo z dnia 22.05.2000 r. w sprawie wysokości opłat dla nowych podłączeń do sieci wodociągowej na terenie gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:49:55 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:15:06.
Uchwała Nr XXII/116/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 09.10.2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Andrzejewo do zawarcia porozumienia z partnerami w zakresie realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich".  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:52:40 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:18:30.
Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:53:55 | Data modyfikacji: 2012-10-17 11:19:48.
Uchwała Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:38:54 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:01:09.
Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29.11.2012 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjai pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:41:08 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:03:51.
Uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:42:18 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:06:11.
Uchwała Nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:43:14 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:08:08.
Uchwała Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:43:45 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:11:04.
Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:50:16 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:12:17.
Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29.11.2012 r. w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:52:32 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:16:04.
Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29.11.2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo w 2013 roku.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:54:09 | Data modyfikacji: 2013-01-02 11:22:12.
Uchwała Nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:57:07 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:53:03.
Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrzejewo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:57:54 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:54:13.
Uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:58:35 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:54:56.
Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Andrzejewo i zagospodarowania tych odpadów  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:59:41 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:55:37.
Uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:01:18 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:56:20.
Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18.12.2012 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne Gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:02:29 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:57:05.
Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasad i wypłacania diet radnym  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:02:58 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:58:34.
Uchwała Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Andrzejewo na lata 2012 - 2018 do 2032r."  
wiecej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:04:06 | Data modyfikacji: 2013-01-02 13:59:15.
Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:04:57 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:00:32.
Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2013  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:05:30 | Data modyfikacji: 2013-01-02 14:01:09.
Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:35:17 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:19:58.
Uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2012 - 2023  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:36:39 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:21:08.
Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie metod ustalenie opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Andrzejwo  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:37:46 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:21:55.
Uchwała Nr XXV/139/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:38:46 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:22:47.
Uchwała Nr XXV/140/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31.12.2012 r. w sprawie: uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.  
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:39:53 | Data modyfikacji: 2013-01-17 10:23:55.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:39:53
Data modyfikacji: 2013-01-17 10:23:55
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl