> Sprzedaż mienia ruchomego

Sprzedaż mienia ruchomego

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na
koparkę

informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2021-01-14 07:59:31.
Ogłoszenie o przetargu na koparkę

dokumenty przetargowe

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2020-12-30 08:35:30 | Data modyfikacji: 2020-12-30 08:48:23.

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ofertowym samochodu pożarniczego marki Żuk – A 15

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 11:47:58 | Data modyfikacji: 2016-01-27 09:50:10.
Ogłaszenie Wójta Gminy Andrzejewo o III
przetargu ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu
szkolnego

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Andrzejewo ogłasza III przetarg ustny (licytację) na sprzedaż autobusu szkolnego, który odbędzie się dnia 9 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36
Dane indentyfikacyjne pojazdu:
Marka: Jelcz L090M
Powłoka lakierowa: syntetyczna w kolorze pomarańczowym
Pojemność/Moc: 4580 cm3 /114kW
Nr identyfikacyjny podwozia: SUSL1422VX0000322
Wskazanie licznika: 497252 km
Nr rejestracyjny: WOR 18080
Rok produkcji: 1999 r.
Data pierwszej rejestracji: 18-11-1999r.
Cena wywoławcza: 20.000 zł brutto
Wadium wysokości: 2.000 zł
Minimalne postąpienie: 100 zł
Wartość rynkowa pojazdu oszacowana przez rzeczoznawcę samochodowego wynosi 27.100 zł brutto.
Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach
od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej do dnia 8 grudnia 2014r. na rachunek Gminy Andrzejewo nr 06 8923 1047 0700 0879 2007 0011.

Po zakończeniu przetargu/licytacji kupującemu, którego oferta była najwyższa, wadium zostaje wliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane niezwłocznie. Po zakończeniu przetargu kupujący zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części zaoferowanej kwoty przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, która zostanie zawarta nie później niż w ciągu 10 dni od dnia dokonania zakupu. Jeśli kupujący odstąpi od kupna pojazdu lub nie opłaci zaoferowanej kwoty przed zawarciem umowy, straci prawo do zwrotu wadium.
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Andrzejewie, pokój nr 11, tel. 86 2717003.

Regulamin przetargu

Wycena rzeczoznawcy

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:31:10 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:49:56.

Andrzejewo, dnia 7 listopada 2014 r.


ROL. 3240.1.2014 r.

 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Wójt Gminy Andrzejewo podaje do publicznej wiadomości, że II przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz L090M zakończył się dnia 6 listopada 2014 r. wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów zainteresowanych zakupem pojazdu.
Cena wywoławcza pojazdu wynosiła 22.000 zł. Wysokość wadium zostało ustalone w wysokości 2.000 zł.

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 09:10:13 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:49:56.
Ogłaszenie Wójta Gminy Andrzejewo o II przetargu
ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu szkolnego

 

ROL.62.40.2014

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Andrzejewo ogłasza II przetarg ustny (licytację) na sprzedaż autobusu szkolnego, który odbędzie się dnia 6 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36
Dane indentyfikacyjne pojazdu:
Marka: Jelcz L090M
Powłoka lakierowa: syntetyczna w kolorze pomarańczowym
Pojemność/Moc: 4580 cm3 /114kW
Nr identyfikacyjny podwozia: SUSL1422VX0000322
Wskazanie licznika: 497252 km
Nr rejestracyjny: WOR 18080
Rok produkcji: 1999 r.
Data pierwszej rejestracji: 18-11-1999r.
Cena wywoławcza: 22.000 zł brutto
Wadium wysokości: 2.000 zł
Minimalne postąpienie: 100 zł
Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach
od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej do dnia 5 listopada 2014r. na rachunek Gminy Andrzejewo nr 06 8923 1047 0700 0879 2007 0011.

Po zakończeniu przetargu/licytacji kupującemu, którego oferta była najwyższa, wadium zostaje wliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane niezwłocznie. Po zakończeniu przetargu kupujący zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części zaoferowanej kwoty przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, która zostanie zawarta nie później niż w ciągu 10 dni od dnia dokonania zakupu. Jeśli kupujący odstąpi od kupna pojazdu lub nie opłaci zaoferowanej kwoty przed zawarciem umowy kupna- sprzedaży, straci prawo do zwrotu wadium.
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Andrzejewie, pokój nr 11, tel. 86 2717003.

 
Regulamin przetargu

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-28 08:41:17 | Data modyfikacji: 2014-10-28 11:08:13.

Andrzejewo, dnia 20 października 2014 r.

ROL. 3240.1.2014 r.

 

 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Wójt Gminy Andrzejewo podaje do publicznej wiadomości, że I przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz L090M zakończył się dnia 15 października 2014 r. wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów zainteresowanych zakupem pojazdu.
Cena wywoławcza pojazdu wynosiła 27.100 zł. Wysokość wadium zostało ustalone w wysokości 3.000 zł.

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-20 13:53:29 | Data modyfikacji: 2014-10-28 11:08:13.
Ogłaszenie Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 2
października 2014 r. o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego

Andrzejewo, dnia 2 października 2014 r.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Andrzejewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego, który odbędzie się dnia 15 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Andrzejewo, ul. Warszawska 36 (w sali konferencyjnej).
Dane indentyfikacyjne pojazdu:
Marka: Jelcz L090M
Powłoka lakierowa: syntetyczna w kolorze pomarańczowym
Pojemność/Moc: 4580 cm3 /114kW
Nr identyfikacyjny podwozia: SUSL1422VX0000322
Wskazanie licznika: 497252 km
Nr rejestracyjny: WOR 18080
Rok produkcji: 1999 r.
Data pierwszej rejestracji: 18-11-1999r.
Cena wywoławcza 27.100 zł brutto
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie pokój nr 11, tel. 86 2717003. Osoba do kontaktu – Jacek Kosowski
Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godzinach
od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w pieniądzu)
w wysokości 3000 zł w terminie do dnia 14 października 2014r. na rachunek Gminy Andrzejewo nr 06 8923 1047 0700 0879 2007 0011.
Wadium złożone przez nabywcę zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów, zostanie zwrócone nie później niż w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie autobusu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

 

 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2014-10-06 09:48:35 | Data modyfikacji: 2014-10-06 09:54:34.
Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2013 roku o
sprzedaży kontenerów KP-7
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym
na sprzedaż mienia ruchomego w postaci 15 używanych kontenerów KP-7


Opis przedmiotu sprzedaży
Kontenery przeznaczone do składowania odpadów komunalnych (KP-7) są w złym stanie technicznym, blachy boków i dna kontenera skorodowane. Po generalnym remoncie możliwe jest ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Część kontenerów jest zapełniona odpadami komunalnymi. Nabywca kontenerów zobowiązany jest do opróżniania ich z odpadów komunalnych na własny koszt. Odpady winny być przekazane podmiotom uprawnionym, które posiadają zezwolenia na transport i składowanie tego rodzaju odpadów.

Cena minimalna
Cena wywoławcza (minimalna) jednego kontenera wynosi 615 zł. brutto
Przed złożeniem oferty można dokonać oględzin ich stanu technicznego, wcześniej uzgadniając telefonicznie termin przeprowadzenia oględzin. W przypadku zainteresowania zakupem lub uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Markiem Matys, nr tel. 86 2717003 wew. 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Termin i miejsce składania ofert oraz warunki przystąpienia do przetargu
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 listopada 2013 r. o godz. 10:05 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć formularz ofertowy w terminie do dnia 22 listopada 2013 r. do godz. 10:00 . w sekretariacie Urzędu Gminy w Andrzejewie (pokój nr 7) Ofertę należy umieścić w jednej kopercie i opisać w następujący sposób: „Oferta na zakup kontenerów KP-7”. Oferta winna być złożona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, jest niekompletna, nieczytelna lub została złożona na innym formularzu niż stanowiący załącznik niniejszego ogłoszenia. Zastrzega się prawo odstąpienia od sprzedaży wybranych kontenerów, w przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik złoży ofertę zakupu lub dalszego użytkowania. W przypadku dwóch lub więcej ofert zakupu na ten sam kontener, komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku dwóch ofert o tej samej cenie, komisja przeprowadzi licytację ustną w celu ustalenia nabywcy kontenera.
Po przeprowadzonym przetargu z wybranymi oferentami zostanie sporządzona Umowa kupna sprzedaży. Zastrzega się odwołanie przetargu w uzasadnionych przypadkach.
Załączniki:

1. Zdjęcia i lokalizacja kontenerów
2. formularz oferty 

Zdjęcia kontenerów

 
Formularz oferty

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2013-11-13 07:57:45 | Data modyfikacji: 2013-11-13 17:17:42.
Data wprowadzenia: 2013-11-13 07:57:45
Data modyfikacji: 2013-11-13 17:17:42
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl