> 2016 r.

2016 r.

Uchwała Nr XIII/73/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2015-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 08:01:00.

Uchwała Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 08:10:20.

Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 08:13:30.

Uchwała Nr XIII/76/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2021"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 08:44:30.

Uchwała Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 08:46:35.

Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 08:50:12.

Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:31:20.

Uchwała Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. uchylająca uchwałę Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Andrzejewo  z dnia 29 listopada 2012 r . w sprawie ustalenia  stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:35:46.

Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 r. dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:39:48.

Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:41:52.

Uchwała Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:44:38.

Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłarty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicela nieruchomości 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 09:46:58.

Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:37:35 | Data modyfikacji: 2016-06-08 10:05:22.

Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:33:43 | Data modyfikacji: 2016-06-08 10:05:22.

Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Andrzejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:39:46 | Data modyfikacji: 2016-06-08 10:05:22.

Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie "Wieloletniego planu gospodarowaniamieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2016 - 2020

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:42:27 | Data modyfikacji: 2016-06-08 10:05:22.

Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:45:33 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:15.

Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:47:18 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:28.

Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:49:13 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/92/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2016-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:01:51 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:03:21 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:25:35 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych , dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:29:27 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:33:12 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:35:30 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:46:26 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Andrzejewo za 2015 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:48:32 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania  rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:50:44 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:59:43.

Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Czyżew zadania publicznego polegającego na remoncie i przebudowie drogi gminnej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 13:59:55 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:09:15.

Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , wyznaczenie inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:03:24 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:09:41.

Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2016-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:05:36 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:09:53.

Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:07:41 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:10:07.

Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:11:43 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:10:07.

Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 14:13:04 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:10:07.

Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2016-2030

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:13:36 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:10:07.

Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:15:44 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:10:07.

Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:18:41 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:10:07.

Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Energia słonwczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:22:15 | Data modyfikacji: 2016-08-01 14:10:07.

Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:25:14 | Data modyfikacji: 2016-12-14 10:26:42.

Uchwała Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:26:22 | Data modyfikacji: 2016-12-14 10:26:42.

Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/12 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 10:34:23 | Data modyfikacji: 2016-12-14 14:04:15.

Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowyxch

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:49:15 | Data modyfikacji: 2016-12-14 14:04:15.

Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:25:23 | Data modyfikacji: 2016-12-14 14:04:15.

Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie okreslenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomoca środków komunikacji elektronicznej 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:30:31 | Data modyfikacji: 2016-12-14 14:04:15.

Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnychoraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo, udostepnionych dla operatorów i przewoźników

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:34:30 | Data modyfikacji: 2016-12-14 14:04:15.

Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:41:32 | Data modyfikacji: 2016-12-14 14:04:15.

Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przyjecia Planu Odnowy Miejscowości Króle Małe na lata 2015-2023

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:44:06 | Data modyfikacji: 2016-12-14 13:44:55.

Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:46:42 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Andrzejewo na lata 2009-2020

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:48:18 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Andrzejewo na lata 2016-2025

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:49:57 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nawie "Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego" w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 13:51:57 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2016-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:53:08 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:56:14 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:59:07 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:00:36 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:02:41 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:38:57.

Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia  uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na 2017 r

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:31:23 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:35:10.

Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2016-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:38:25 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:35:10.

Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrzejewo na rok 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:42:10 | Data modyfikacji: 2017-01-23 10:35:10.

Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:44:20 | Data modyfikacji: 2017-01-13 14:45:05.

Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:46:54 | Data modyfikacji: 2017-01-13 14:45:05.
Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:46:54
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl