> 2017 r.

2017 r.

Uchwała Nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:16:10.

Uchwała Nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:18:01 | Data modyfikacji: 2017-04-27 12:52:59.

Uchwała Nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnegp Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:27:36 | Data modyfikacji: 2017-04-27 12:52:10.

Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Narkomanii na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:29:41 | Data modyfikacji: 2017-04-27 12:52:28.

Uchwała Nr XXIV/138/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-03-09 09:31:28 | Data modyfikacji: 2017-04-27 12:52:41.

Uchwała Nr XXV/139/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 12:56:22 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:12:09 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/141/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:16:59 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/142/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom  w postepowaniu rekrutacyjnym 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:26:32 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/143/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriów obowiązujących w  postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej kasy szkół podstawowych dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom w postepowaniu rekrutacyjnym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:30:36 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:35:40 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/145/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:37:30 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gmine Andrzejewo na lata 2017-2022" 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:41:29 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXV/147/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2017 rok.

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:44:35 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:12:19.

Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 kwietnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:53:28 | Data modyfikacji: 2017-04-28 09:19:52.

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:14:45 | Data modyfikacji: 2017-04-28 09:19:52.

Uchwała Nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zamiaru wystąpienia z Międzygminnego Związku "Ziemia Ostrowska"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:18:44 | Data modyfikacji: 2017-04-28 09:19:52.

Uchwała Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:21:23 | Data modyfikacji: 2017-04-28 09:19:52.

Uchwała Nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Andrzejewo za 2016 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:25:12 | Data modyfikacji: 2017-04-28 09:19:52.

Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:27:36 | Data modyfikacji: 2017-04-28 09:19:52.

Uchwała Nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
doc06229120171010104918.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:29:22 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:30:24.

Uchwała Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:37:03 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:42:22 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:45:18 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:47:23 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:51:53 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXIX/160/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:02:54 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXX/161/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:25:06 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXX/162/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:07:21 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:18:01 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasadnosci organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

 
doc06230320171010105935.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:23:09 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:26:04 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:39:31.

Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:27:37 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:27:56.

Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:30:57 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:27:56.

Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przejęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:33:42 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:27:56.

Uchwała Nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawiecen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie drogowym

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:36:43 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:37:42.

Uchwała Nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo, udostepnionych dla operatorów i przewoźników 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:50:38 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:37:42.

Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych z jednoczesnym wyłączeniem  z użytkowania jako drogi publiczne na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:53:02 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:37:42.

Uchwała Nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Andrzejewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:57:20 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:37:42.

Uchwała Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 09:47:52 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:08:03.

Uchwała Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 09:51:19 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:08:17.

Uchwała Nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2017 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 09:56:39 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:08:32.

Uchwała Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pienięznych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalnosci pomocy publicznej

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:03:09 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wystąpienia Gminy Andrzejewo z Międzygminnego Związku "Ziemia Ostrowska"

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:06:41 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:15:35 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:31:40 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej w Andrzejewie w ośmioletnią Szkołe Podstawową w Andrzejewie 

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:41:04 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce w ośmioletnią Szkołe Podstawową w Starej Ruskołęce

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:44:27 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii w ośmioletnią Szkołe Podstawową w Ołdakach Polonii

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:35:58 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 
doc06398920171208105031.pdf

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:38:58 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2017-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:14:39 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie   Gminy Andrzejewo na rok 2017

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:18:13 | Data modyfikacji: 2017-12-08 10:10:01.

Uchwała Nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:22:37 | Data modyfikacji: 2018-05-17 09:26:40.

Uchwała Nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie  uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Andrzejewo na rok 2018

 
więcej

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:26:23 | Data modyfikacji: 2018-05-17 09:27:26.

Uchwała Nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:30:12 | Data modyfikacji: 2018-05-17 09:27:26.

Uchwała Nr XXXV/189/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

Opublikowane przez: Jacek Kosowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:33:00 | Data modyfikacji: 2018-05-17 09:35:47.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:33:00
Data modyfikacji: 2018-05-17 09:35:47
Opublikowane przez: Jacek Kosowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 36
07-305 Andrzejewo
Wójt Gminy
Beata Ponichtera
Kontakt:
Tel: (+48 86) 271-70-03
Fax: (+48 86) 271-71-03
e-mail: gmina@andrzejewo.pl